Informatiebrief contributie 2020

Het is weer zo ver, binnenkort ontvangt u van TVO een factuur voor de contributie voor het jaar 2020. De facturen 2020 worden in december 2019 per email aan de leden toegezonden. Leden die niet over een email beschikken krijgen deze informatiebrief en de factuur uiteraard per post toegezonden.

Leest u deze informatiebrief goed! Deze geeft inzicht in de omvang van de contributie per soort lidmaatschap, een toelichting op de wijze van betalen van de contributie(s) en de procedure voor opzeggingen.

Contributie 2020

(goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 15 maart 2019)
De contributie voor het verenigingsjaar 2020 bedraagt per soort lidmaatschap:

Soort lidmaatschap                Bedrag

All-in                                   € 190,00

Daglid                                  € 130,00

Junior*                                 € 115,00

Pupil                                    €   75,00

Donateur                             €   20,00

* Juniorlid word je in het jaar dat je 12 jaar wordt.

 

Toelichting

Als u TVO heeft gemachtigd de contributie(s) / donatie(s) automatisch te incasseren ontvangt u de factuur ter kennisname.

In januari 2020 wordt het bedrag van uw bankrekening afgeschreven.

Op de factuur staat vermeld dat de incasso per genoemde datum wordt gerealiseerd.

 

Is aan TVO (nog) geen machtiging verleend dan wordt € 10,00 per factuur als administratiekosten in rekening gebracht.

Het totaalbedrag moet vóór 31 januari 2020 zijn overgemaakt op girorekening NL79 INGB 0003 2858 31 ten name van Tennisvereniging Ommoord.

 

Beëindiging lidmaatschap

Indien U lidmaatschap niet wilt verlengen moet u dit vóór 30 november 2019 per brief of per e-mail doorgeven aan de ledenadministratie:

 

Adres: Ledenadministratie TV-Ommoord

Ommoordsehof 4

3056 JR Rotterdam

E-mail-adres: leden@tvommoord.nl

 

Als aan TVO een machtiging automatische incasso is verleend en het lidmaatschap is tijdig opgezegd wordt de incasso voor het jaar 2020 niet uitgevoerd. Wanneer de opzegging een gezinslid op een verzamelfactuur betreft wordt het te incasseren bedrag door ons dienovereenkomstig gewijzigd, voorafgaande aan de incasso.

 

Leden die al een opzegging of een mutatie per 31 december 2019 hebben toegezonden behoeven dit, door het verschijnen van deze informatiebrief, uiteraard niet nogmaals te doen.

Hier wordt bij het samenstellen van de facturen voor het jaar 2020 al rekening mee gehouden.

 

Let op:

Tennisschool Ommoord staat los van Tennisvereniging Ommoord. Stoppen met tennislessen betekent niet automatisch beëindiging van het lidmaatschap!

Wilt u of uw kind helemaal niet meer tennissen, dan dient u ook het lidmaatschap op te zeggen van de Tennisvereniging.

Nieuws Overzicht